Mural ku czci | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =

Mural ku czci

W Bełchatowie powstaje mural – w hołdzie żoł­nie­rzom Armii Kra­jo­wej zwią­za­nym z Beł­cha­to­wem i okolicznymi miej­sco­wo­ścia­mi. Zobaczymy m.in. postaci Ste­fa­na Ro­wec­kie­go „Grota” i Sta­ni­sła­wa Soj­czyń­skie­go „Warszyca”.
W Bełchatowie powstaje mural – w hołdzie żoł­nie­rzom Armii Kra­jo­wej zwią­za­nym z Beł­cha­to­wem i okolicznymi miej­sco­wo­ścia­mi. Zobaczymy m.in. postaci Ste­fa­na Ro­wec­kie­go „Grota” (urodzonego w Piotrkowie Trybunalskim) i Sta­ni­sła­wa Soj­czyń­skie­go „Warszyca” (urodzonego w Rze­jo­wi­cach obok Ra­dom­ska).
Graffiti, opracowane przez Ma­riusza Go­rze­laka z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Jacka Niewieczerzała (dy­rek­tora Mu­zeum Re­gio­nal­ne­go w Beł­cha­to­wie) i Sta­ni­sława Sta­chu­rę z łódzkiego okręgu Związ­ku Pol­skich Ar­ty­stów Pla­sty­ków, jest malowane od 1 sierpnia na ścianie budynku nieopodal Muzeum Regionalnego.
2013
Bełchatów ul. Kościuszki 2

Kategoria

Sztuka

Adres

 Bełchatów ul. Kościuszki 2