BĘDZIE ZŁOTY ŚRODEK | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =

BĘDZIE ZŁOTY ŚRODEK

10. edycję konkursu na najlepszy debiut poetycki poprzedniego roku ogłosił Kutnowski Dom Kultury. Ogólnopolski Konkurs Literacki "Złoty Środek Poezji" przez 9 lat organizował w Kutnie Artur Fryz. Mimo jego śmierci coroczny konkurs będzie kontynuowany.
Znamy już skład jury, wysokość nagród i termin zgłaszania kandydatów. 

„Złoty Środek Poezji”  Kutno 2014
X Ogólnopolski Konkurs Literacki na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2013  
pod patronatem Dwumiesięcznika Literackiego TOPOS i Miesięcznika ODRA
Organizator: Kutnowski Dom Kultury Mecenat: Prezydent Miasta Kutno    

Regulamin konkursu  

1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury  
2. Fundatorem wszystkich nagród jest w imieniu miasta Kutno Prezydent Miasta Kutno.  
3. Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie poetów piszących w języku polskim wydane w roku 2013, które autor bądź wydawca nadeśle na adres organizatora konkursu w minimum 4 egzemplarzach do 31 marca 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).  
4. Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN bez względu na jego objętość. Jest więc nią również tzw. arkusz poetycki, jeśli posiada cechy wymienione w punktach 3 i 4 regulaminu.  
5. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami, musi jednak zawierać wiersze w języku polskim.  
6. Autorzy bądź wydawnictwa powinni dołączyć do nadsyłanych książek adres, numer telefonu i e-mail autora.  
7. Jury Konkursu w składzie: Karol Maliszewski – przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba - po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs książkami - przyzna  nagrody o łącznej wartości 14000 złotych. Zakładany podział nagród określa się w sposób następujący: I nagroda – 7000 zł, II nagroda – 3000 zł, III nagroda – 2000 zł. Wyróżnienia: suma łączna – 2000 zł. Jury ma prawo do innego podziału nagród.  
8. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 28 czerwca 2014 roku w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1.   9. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną o tym poinformowani do dnia 10 czerwca 2014 r.  
10. Warunkiem otrzymania nagród finansowych jest osobiste stawiennictwo nagrodzonych i wyróżnionych autorów (lub w szczególnych przypadkach - pisemnie przez nich upoważnionych - przedstawicieli) na uroczystości oficjalnego ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagród przez organizatora.  
11. W przypadku nie spełnienia przez autora wymagania punktu 10 regulaminu kwota jego nagrody finansowej zostanie wykorzystana przez organizatora na inne cele związane z misją upowszechniania kultury.  
12. Nadesłanie książek debiutanckich na adres organizatora we wskazanym terminie oznacza akceptację regulaminu i deklarację, że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki noszącej cechy poetyckiego debiutu książkowego w rozumieniu niniejszego regulaminu.  
13. W przypadku, gdyby okazało się - po rozstrzygnięciu konkursu - iż książka nagrodzona lub wyróżniona nie jest poetyckim debiutem książkowym w rozumieniu regulaminu - nagrodzony lub wyróżniony autor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody finansowej a werdykt jury ulega odpowiedniej korekcie.  
14. Adres, na który należy wysyłać książki: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno, z dopiskiem 10 OKL „Złoty Środek Poezji”.  
15. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać kontaktując się z jego koordynatorem Teresą Mosingiewicz, Tel. 693119407, zlotysrodek@kdk.art.pl lub na stronie www.zlotysrodekpoezji.pl L