Regulamin konkursów | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =

REGULAMIN KONKURSÓW

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa ogólne warunki konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kalejdoskop (www.e-kalejdoskop.pl) nieobjętych osobnym regulaminem.

§1
Postanowienia ogólne


1. Organizatorem Konkursu jest Łódzki Dom Kultury, wydawca Kalejdoskopu,
z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 18, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273 („Organizator”).  Wyżej wymieniony. organizator odpowiada za Konkursy autorskie ogłaszane w magazynie i w serwisie (w których jest fundatorem Nagród) i dołącza do nich właściwy regulamin.
2. Głównym organizatorem konkursów współorganizowanych przez Kalejdoskop
i inne instytucje, jest jednostka, która w danym Konkursie jest fundatorem Nagród.

§2
Zasady Konkursów


1. Uczestnikiem Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne, które akceptują niniejszy Regulamin.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
4. Każdy z Uczestników może wziąć udział w jednym Konkursie tylko raz.
5. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany w miesięczniku „Kalejdoskop”
lub/i portalu www.e-kalejdoskop.pl lub/i na portalu społecznościowym Facebook w okresie podanym każdorazowo na stronie Konkursu.
6. Uczestnik Konkursu powinien:
6.1. udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie lub pytania konkursowe
6.2. wykonać zadanie konkursowe.
7. W Konkursie biorą udział tylko Uczestnicy, którzy nadesłali prawidłowe odpowiedzi lub wykonali zadanie konkursowe.
8. Spośród zgłoszeń Uczestników biorących udział w Konkursie, Komisja Konkursowa wybierze najlepsze rozwiązania w liczbie odpowiadającej liczbie nagród.
9. Zwycięzcy Konkursu (dalej „Zwycięzcy”) zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną na adres podany przy okazji udziału w konkursie na stronach miesięcznika „Kalejdoskop” lub/i portalu www.e-kalejdoskop.pl lub/i na portalu społecznościowym Facebook, w terminie określonym we właściwym Konkursie.
9. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie Organizatorowi pocztą elektroniczną (mailem zwrotnym), na adres wskazany w powiadomieniu, danych potrzebnych do odbioru nagrody.

§3
Nagrody


1. Rodzaj oraz liczba Nagród w Konkursie są wskazane każdorazowo na stronie Konkursu.
2. Sposób i miejsce odbioru Nagród każdorazowo zostaną przekazane laureatom konkursu mailowo.
3. W przypadku niedostarczenia wszystkich w/w informacji w podanym terminie nagroda zwycięzcy przepada na rzecz Organizatora.
4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Wyłączną odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady nagród ponosi jej producent.
6. Łódzki Dom Kultury, wydawca Kalejdoskopu, z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 18, jednocześnie organizator i współorganizator Konkursów:, nie ponosi odpowiedzialności za nagrody fundowane przez współorganizatorów wskazanych we właściwym Konkursie.
7. Forma odbioru nagród wskazana jest każdorazowo na stronie Konkursu lub w mailu powiadamiającym o wygranej i sposobie odbioru nagrody.

§4
Kryteria oceny


1.Kryteria oceny są wskazywane na stronie właściwego Konkursu. 2. Ocena i wybór Zwycięzców są ostateczne i niezaskarżalna.

§5
Polityka prywatności


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest wydawca Kalejdoskopu: Łódzki Dom Kultury w Łodzi z siedzibą pod adresem ul. Traugutta 18, 90 - 113 Łódź.
2. Można w każdej chwili skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Panią Sylwią Tokarską, tel. 797-326-200, adres email: s.tokarska@ldk.lodz.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach Konkursu na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika konkursu art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
5. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu wycofania zgody.
6. Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
7. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

§6
Postanowienia końcowe


1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Łódzki Dom Kultury, wydawca Kalejdoskopu, z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 18. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i wydania nagród. W przypadku wyrażenia zgody dane laureatów Konkursu w zakresie imienia i nazwiska mogą być zamieszczenie na stronie internetowej portalu e-kalejdoskop.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższych celów. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu.
3. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
4. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
5. Deklarując uczestnictwo w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora na adres: konkurs@ldk.lodz.pl.
6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
7. Organizator przewiduje możliwość przedłużenia Konkursu oraz zmiany regulaminu,
o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu, w tym takich jak termin zakończenia konkursu, zmiany nagród - wynikających z działań innych podmiotów, a także odwołania konkursu bez powiadomienia Uczestnika.

Do pobrania