Apel rektor Szkoły Filmowej do mediów i dziennikarzy | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =

Apel rektor Szkoły Filmowej do mediów i dziennikarzy

Milenia Fiedler

Rektor Szkoły Filmowej w Łodzi dr hab. Milenia Fiedler wystosowała oficjalny komunikat i apel do mediów w związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi działań podejmowanych przez władze Szkoły w sprawie zgłoszonych przez absolwentkę Annę Paligę mobbingowych praktyk niektórych wykładowców wobec studentów.
W komunikacie pani rektor pisze:

Pragnę podkreślić, że podjęłam wszelkie możliwe, przewidziane prawem i przyjętymi procedurami, działania zmierzające do pełnego i rzetelnego wyjaśnienia całej sprawy.

· Od dnia 16 marca 2021 roku, kiedy to Pani Anna Paliga złożyła swoje oświadczenie przed władzami Szkoły, w trybie pilnym rozpoczęła prace Komisja Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna, której zadaniem jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, wysłuchanie stron i świadków oraz rozpoznanie pełnych okoliczności zgłoszonych zdarzeń. Komisja odbyła kilka posiedzeń, w tym spotkanie z Panią Anną Paligą. W dniu wczorajszym, Komisja wysłucha wyjaśnień od dwóch nauczycieli akademickich, na których ciążą zarzuty. Ustalony został także kalendarz z terminami kolejnych wysłuchań.

Prace Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej Szkoły Filmowej w Łodzi określa szczegółowo regulamin.

· Na podstawie informacji otrzymanych od Przewodniczącej Komisji, Pani Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, poleciłam Panu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu rozpoczęcie prowadzenia sprawy dwóch nauczycieli akademickich w związku z zawiadomieniem o popełnieniu przez nich czynu mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego. Pragnę zwrócić Państwa uwagę, że sytuacja prawna nauczyciela akademickiego w toku postępowania dyscyplinarnego jest kształtowana przez rozstrzygnięcia niezależnych od Rektora podmiotów dyscyplinarnych: Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Komisję Dyscyplinarną. Zgodnie z zapisami ustawowymi, zawieszenie w pełnieniu obowiązków może nastąpić dopiero po wszczęciu postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika Dyscyplinarnego. Tak więc tylko i wyłącznie decyzja Rzecznika umożliwia podjęcie przez Rektora kolejnych formalnych kroków. Procedury dla Rzecznika Dyscyplinarnego i Komisji Dyscyplinarnej określone są w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r., Dział VII, Rozdział 1, art. 275 – 306).

· Pisemnie wezwałam wskazanych w liście Pani Anny Paligi nauczycieli akademickich do złożenia wyjaśnień w odniesieniu do postawionych im zarzutów.

· Podjęłam współpracę z zewnętrzną ekspertką - radczynią prawną, która wspomaga prace Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej specjalistyczną ekspertyzą prawną w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.

· Poleciłam Dziekanom i Prodziekanom ds. Studenckich poszczególnych Wydziałów objęcie wszystkich Studentek i Studentów specjalną troską i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa. Są z nimi w stałym kontakcie i monitorują sytuację na bieżąco, także ich komfort i to, czy nie podlegają naciskom. Natychmiast interweniują, jeśli tylko istnieje taka potrzeba. W każdej chwili mogą również podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć lub ich superwizji.

· Społeczność Uczelni jest na bieżąco informowana o prowadzonych działaniach oraz o dostępnych sposobach komunikowania niepokojących zdarzeń (przeszłych i teraźniejszych). Zarówno ja, jak i Pani Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, jesteśmy w kontakcie z osobami, w tym Absolwentkami i Absolwentami Szkoły, które czują potrzebę złożenia własnych oświadczeń w odniesieniu do zdarzeń opisanych przez Panią Annę Paligę oraz innych sytuacji, w których doszło do naruszenia poczucia bezpieczeństwa, agresji słownej lub fizycznej, naruszenia godności Studentek lub Studentów. Wszyscy Studenci, a także Absolwenci, mogą – i bardzo wielu z nich już to zrobiło – przesyłać swoje oświadczenia na specjalnie utworzoną mailową skrzynkę zaufania: bezpieczni@filmschool.lodz.pl
Osoby, które nie chcą lub nie są jeszcze gotowe ujawnić swoich danych osobowych, mogą skorzystać ze specjalnego, anonimowego formularza dostępnego na stronie: www.filmschool.lodz.pl/bezpieczni
Dostęp do przesyłanych oświadczeń ma wyłącznie przewodnicząca Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej oraz zasiadające w niej Przedstawicielki Studentów oraz Doktorantów.

· Dzisiaj, tj. 30 marca 2021 roku, odbyło się spotkanie ze wszystkimi Studentkami i Studentami naszej Szkoły w celu omówienia całej sytuacji oraz podejmowanych przeze mnie działań. Na przyszły tydzień planuję analogiczne spotkanie zorganizować także dla zainteresowanych Absolwentek i Absolwentów Szkoły.

Bezpieczeństwo naszych obecnych Studentek i Studentów jest dla mnie priorytetem i zapewniam, że mogą na mnie liczyć. Jednocześnie apeluję do Państwa, Dziennikarek i Dziennikarzy, o kredyt zaufania na najbliższe dwa tygodnie. W oświadczeniu z 18 marca 2021 roku publicznie zadeklarowałam wolę pełnego wyjaśnienia zarzutów sformułowanych w oświadczeniu pani Anny Paligi. Z identyczną reakcją spotkają się wszystkie kolejne zgłoszenia. Przedstawiłam plan działań, jakie zamierzam podjąć w celu przywrócenia zaufania Studentek i Studentów i trwałego wyeliminowania mechanizmów, które sprzyjają stosowaniu praktyk przemocowych i naruszajacych godność w procesie kształcenia. Te działania są i będą konsekwentnie wprowadzane w życie. Od początku jesteśmy transparentni i rzetelnie informujemy o postępach prac, wydając kolejne komunikaty. Szanuję i uznaję rolę mediów, których obowiązkiem jest monitorowanie przebiegu takich spraw w imieniu pokrzywdzonych i społeczeństwa i jednocześnie zwracam się z ogromną prośbą o cierpliwość i przestrzeń do działania.

Z poważaniem,

dr hab. Milenia Fiedler
Rektor Szkoły Filmowej w Łodzi

Kategoria

Wiadomości