Bardzo Młoda Kultura w ŁDK | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =

Bardzo Młoda Kultura w ŁDK

Łódzki Dom Kultury, jako jedyna instytucja w województwie łódzkim, otrzymał dofinansowanie na realizację kolejnej edycji programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. ŁDK tym samym znalazł się w gronie 16 beneficjantów programu w Polsce.
Wsparcie finansowe obejmuje kolejne trzy lata – do 2021 roku, a łączna kwota dofinansowania wynosi 390 tys. zł.
Strategicznym celem Bardzo Młodej Kultury jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej poprzez eliminowanie barier pomiędzy sferą edukacji a kultury, rozwijanie sieci współpracy instytucji, organizacji i osób prywatnych, zajmujących się animacją i edukacją kulturową.

Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych.
W ramach konkursu wyłonionych zostało 16 wojewódzkich operatorów, którzy podjęli się zbudowania zwartej oferty edukacyjnej, wykorzystywanej do wzmocnienia procesu edukacji w zakresie kultury, a także integrującej lokalne podmioty sfery edukacji.

Istotnym aspektem działalności ŁDK będzie koordynowanie działań z zakresu edukacji kulturowej w regionie oraz prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej, popularyzującej działania i ofertę Łódzkiego Domu Kultury wśród nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowo-dydaktycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji kultury, władz samorządowych, rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży.

Bardzo Młoda Kultura zakłada realizację następujących elementów:
• diagnoza regionalnego środowiska na temat stanu i specyfiki edukacji kulturowej;
• działania organizacyjne, informacyjne i integracyjne obejmujące m.in. stworzenie portalu informacyjnego, organizację konferencji, wyjazdów w region, spotkań formalnych i nieformalnych skierowanych do animatorów kultury, przedstawicieli instytucji kultury i placówek oświatowo-edukacyjnych;
• prowadzenie działań szkoleniowo-warsztatowych;
• organizację konkursów regrantingowych.

Kategoria

Wiadomości
  • Uwaga! Z powodu zagrożenia koronawirusem wydarzenia mogą być odwoływane. Proszę potwierdzać informacje u organizatorów.